آیین‌نامه‌ی آکادمی ایسفا

مادهی ۱تعریف

آکادمی فیلم کوتاه ایران که در این آییننامه به اختصار آکادمی ایسفا نامیده میشود، زیر مجموعهی انجمن فیلم کوتاه ایران است و اعضای آن شامل، کارگردانان، فیلمنامهنویسان، فیلمبرداران، تصویربرداران، تدوینگران، صدابرداران، صداگذاران و تهیه کنندگان فیلم کوتاه (با تعریفی که دراساسنامهی این انجمن آمده است) میباشند، که شرایط عضویت در آکادمی را دارا باشند. آکادمی در قوانین کلی تابع اساسنامهی انجمن فیلم کوتاه ایران است و مواردی که در این آیین نامه ذکر نشده و صراحت ندارد، تابع قوانین و مقررات اساسنامهی این انجمن است.

 

مادهی ۲ویژگیها

۲۱آکادمی ایسفا از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود تشکیل میشود.

 

مادهی ۳ارکان آکادمی

۳۱هیأت مؤسس

۳۲مجمع عمومی

۳۳هیأت رئیسه

 

مادهی ۴هیأت مؤسس آکادمی

این هیأت تشکیل شده است از آقایان: امیر علی اعلایی، مجید برزگر، سعید پوراسماعیلی، آرش رصافی، نیما عباسپور، شهرام مکری، بیژن میرباقری و نقی نعمتی که وظیفهی تدوین آیین نامهی آکادمی، انجام تشریفات اداری و مقدماتی، فراخوان تشکیل آکادمی، عضوگیری و برگزاری انتخابات هیأت رئیسهی آکادمی را بر عهده دارند. هیأت مذکور در سال ۱۳۸۸ تشکیل شده و پس از انجام وظایف مذکور منحل خواهد شد. هیأت مؤسس  موظف است تا قبل از تشکیل مجمع عمومی اول، فردی را به عنوان دبیر آکادمی معرفی نماید تا پیگیر امورات جاری آکادمی باشد. کلیهی فعالیتها و اختیارات دبیر موقت آکادمی، بعد از تشکیل هیأت رئیسه به رئیس آکادمی منتقل میشود.

 

مادهی ۵مجمع عمومی

مجمع عمومی، عالیترین رکن آکادمیست که تمامی اعضای ثابت آکادمی را در بر خواهد گرفت. مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوقالعاده تشکیل خواهد شد.

۵۱مجمع عمومی عادی در هر سال حداقل یک بار به دعوت کتبی هیأت رئیسهی آکادمی و یا با درج آگهی در سایت انجمن و یا یکی از جراید کثیرالانتشار (با دستور جلسهی مشخص، حداقل ۱۰ روز پیش از تاریخ برگزاری) تشکیل میشود.

۵۲جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به اضافهی یک اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات گرفته شده در آن، با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه برای تمام اعضای آکادمی لازمالاجرا خواهد بود.

۵۳حضور مشاوران آکادمی، مدعوین هر هیأت رئیسه و دبیر جشن خانه سینما در مجمع عمومی بر حسب ضرورت و به پیشنهاد هیأت رئیسهی آکادمی بلامانع است.

۵۴در مجامع عمومی آکادمی (عادی و فوق العاده)، ارائهی هیچ گونه وکالتی از طرف اعضای حاضر برای به حد نصاب رسیدن جلسات و یا داشتن حق رأی به جای فردی دیگر، پذیرفتنی نیست.

۵۵در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسهی مجمع عمومی عادی به حد نصاب مقرر نرسد، جلسهای مجدداً بین ۱۰ تا ۱۵ روز بعد تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، رسمیت خواهد داشت.

۵۶مجمع عمومی فوقالعاده با پیشنهاد هیأت مدیرهی انجمن،  هیأت رئیسهی آکادمی و یا سه چهارم اعضای آکادمی ظرف یک ماه پس از ارائهی درخواست به هیأت رئیسه تشکیل خواهد شد.

۵۷جلسات مجمع عمومی فوقالعاده با حضور دست کم دو سوم اعضای آکادمی رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه به تصویب خواهد رسید و لازمالاجرا خواهد بود.

۵۸در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسات مجمع عمومی فوقالعاده به حد نصاب مقرر نرسد، جلسهای مجدداً بین ۱۰ تا ۱۵ روز بعد تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با دو سوم آرای افراد حاضر لازمالاجراست.

 

مادهی ۶وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

۶۱انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات رئیسه آکادمی ( ۳نفر عضو اصلی۱نفر عضو علی البدل)

تبصره۱حداقل آرای منتخبین اعضای اصلی هیات رئیسه نباید کمتر از یک سوم اعضای حاضر در جلسه باشدواگر آرای کاندیدایی کمتر از این میزان بود، انتخابات تنها در مورد آن کاندیدا، مجددا برگزار می شود.

۶۲ارائهی گزارش هیأت رئیسهی آکادمی به مجمع عمومی

 

مادهی ۷وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده

۷۱بررسی و تصویب تغییرات در آییننامهی آکادمی

۷۲انتخاب پیش از موعد هیأت رئیسهی آکادمی در صورت کناره گیری برخی از آنان

۷۳اعلام انحلال آکادمی ایسفا

تبصرهی ۱مطابق با تبصرهی مادهی ۲۴ از  اساسنامهی خانه سینما در مورد «پیشنهاد انحلال» رأی چهار پنجم اعضای حاضر در جلسه الزامیست.

تبصرهی ۲علاوه بر وظایفی که مجمع عمومی فوقالعاده به خاطر آن تشکیل شده، وظایف مجمع عمومی عادی نیز بر حسب مورد و ضرورت قابل طرح در این مجمع خواهد بود.

مادهی ۸هیأت رئیسهی آکادمی

هیأت رئیسهی آکادمی مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علیالبدل است که برای مدت سه سال از میان اعضای آکادمی توسط مجمع عمومی آن انتخاب میشوند.

تبصرهی ۱هر عضو حقیقی آکادمی ایسفا فارغ ازمسئولیتهای دیگرش در انجمن فیلم کوتاه میتواند در صورت انتخاب عضو هیأت رئیسهی آکادمی باشد.

 

مادهی ۹وظایف هیأت رئیسهی آکادمی

۹۱پایبند بودن به اساسنامهی انجمن فیلم کوتاه ایران و آئین نامهی آکادمی

۹۲گزارش سالانه از فعالیتهای آکادمی به مجمع عمومی آکادمی

تبصرهی ۱هیأت رئیسهی آکادمی در قبال تمامی تصمیمات خود مسئول و جوابگوی مجمع عمومی خواهد بود.

۹۳عضو گیری برای آکادمی و بررسی مستندات متقاضیان عضویت (با توجه به آییننامه) در آکادمی

۹۴هیأت رئیسهی آکادمی هر سال با دعوت ۲ نفر از اعضای هیأت مدیرهی انجمن فیلم کوتاه که حق رأی دارند (انتخاب این دو نفر به عهدهی هیأت مدیرهی انجمن است) اعضای کمیتهی انتخاب، مدعوین برای داوری در آکادمی و برندهی نشان ایسفای همان سال را انتخاب میکنند. افراد منتخب این جمع میباید به تأیید دبیر جشن خانه سینما برسند.

۹۵هیأت رئیسهی آکادمی میتواند در هر سال تا ۱۵نفر از اشخاص فرهنـگی مربوط به فیلم کوتاه را برای همـان سـال به عضویت آکادمی در آورد. هیچ محدودیتی در دعوت اشخاص در سالهای پیاپی نیست.

۹۶هیأت رئیسهی آکادمی میتواند د رهر سال از اعضای انجمن فیلم کوتاه و یا اشخاص فرهنـگی مربوط به فیلم کوتاه را برای همـان سـال به عنوان کمیته انتخاب معرفی کند. هیچ محدودیتی برای دعوت از اشخاص در سالهای پیاپی وجود ندارد.

تبصره۱هیچ عضوی از اعضای هیأت انتخاب نمیتواند سازندهی اثری باشد که متقاضی حضور در جشن همان سال است.

۹۷همکاری با دبیر جشن خانه سینما و همچنین دبیر اجرایی جشـن فیلم کوتاه که هر ساله از طرف هیأت مدیرهی انجمن فیلم کوتاه تعیین میشود.

۹۸معرفی یک نماینده از بین هیأت رئیسه به عنوان ناظر بر شمارش آرا به دبیر جشن خانه سینما

۹۹لغو شرایط عضویت با توجه به آیین نامهی آکادمی و بند شرایط لغو عضویت

۹۱۰برگزاری جلسات در طول سال برای اعضای ثابت آکادمی جهت بررسی شیوههای نوین داوری فیلم و دعوت از رئیس هیأت داوران یا داوران جشنوارههای معتبر داخلی و خارجی  برای سخنرانی در جلسات

۹۱۱صدور کارت برای اعضای آکادمی

۹۱۲حضور و غیاب داوران آکادمی در دفتر مخصوص حضور و غیاب داوران

۹۱۳هر گونه دریافت مالی آکادمی میبایست به حساب انجمن فیلم کوتاه ایران واریز گردد و هزینههای آکادمی توسط انجمن فیلم کوتاه ایران تأمین شود

 

مادهی ۱۰تعریف عضو ثابت آکادمی

۱۰۱عضو آکادمی ایسفا، شخصی حقیقیست که از اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران باشد و شرایط مادهی ۱۱ این آیین نامه را دارا باشد.

 

مادهی ۱۱شرایط عضویت ثابت در آکادمی

۱۱۱برای عضویت در آکادمی ایسفا هر عضو انجمن فیلم کوتاه ایران باید حداقل هفت امتیاز از مجموع امتیازات نوشته شده در بندهای زیر را داشته باشد.

از بین ۴ بند زیر فقط مجاز به انتخاب یک بند هستید.

۱) عضو پیوستهی صنف با دو سال سابقهی عضـویت ـ چهار فیـلم به عنـوان کـارگـردان یا هشت فیـلم به عنوان عوامل فیلم کوتاه (فیلمها باید مطابق با تعریف فیم کوتاه در اساسنامهی ایسفا باشند) (۴) امتیاز

۲) عضو پیوستهی صـنف با یک سال سابقهی عضـویت ـ چهار فیـلم به عنـوان کارگردان یا هشت فیلم به عنوان عوامل فیلم کوتاه (فیلمها باید مطابق با تعریف فیلم کوتاه در اساسنامه باشند) (۳) امتیاز

۳) عضو وابستهی صنف با دو سال سابقهی عضویت که عضو پیوستهی صنف دیگری باشد ـ چهار فیلم به عنوان کارگردان یا هشت فیلم به عنـوان عوامـل فیلـم کوتـاه ـ (فیلمها باید مطابق با تعریف فیلم کوتاه در اساسنامه باشند) (۳) امتیاز

۴) عضو وابستهی صنف با دو سال سابقهی عضویت ـ دو فیلم به عنوان کارگردان و چهار فیلم به عنوان عوامل فیلم کوتاه (فیلم ها باید مطابق با تعریف فیم کوتاه در اساسنامه باشند.) (۲) امتیاز

از بین بندهای زیر میتوانید همه را انتخاب کنید

الف) دارندگان تندیس و دیپلم افتخار در رشتههای مختلف از جشن فیلم کوتاه خانه سینما (۵) امتیاز

ب) تحصیلات سینمایی (حداقل لیسانس) از دانشکدهی سینما تئاتر، سوره و یا دانشـگاههای معتبر خارج از کشور (۲) امتیاز

ج) اعضای هیأت مدیره و بازرسین دورههای مختلف انجمن فیلم کوتاه (۲) امتیاز

د) کاندیداهای جشن خانه سینما در رشتههای مختلف در سالهای گذشته (۱) امتیاز

ه) در صورتی که اعضای کارگردان انجمن بعد از تاریخ عضویت در ایسفا فیلمی کارگردانی کرده باشند به ازای هر فیلم (۱) امتیاز و حداکثر (۳) امتیاز را میتوانند کسب کنند. (فیلم ها باید مطابق با تعریف فیلم کوتاه در اساسنامه باشند)                  

در صورتی که عوامل ساخت یک فیلم کوتاه بعد از تاریخ عضویت در ایسفا در ساخت فیلمی مشارکت داشتهاند به ازای هر۲ فیلم (۱) امتیاز و حداکثر (۳) امتیاز را میتوانند کسب کنند. (فیلم ها باید مطابق با تعریف فیم کوتاه در اساسنامه باشند)                  

تبصرهی ۱فیلمهایی که عوامل ساخت، برای کسب امتیازات این بخش ارائه میکنند باید به کارگردانی اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران باشد.

 

مادهی ۱۲شرایط لغو عضویت

۱۲۱فردی که به هر دلیل عضویت او در انجمن فیلم کوتاه به تعلیق در آید، پس از اعلام کتبی هیأت مدیرهی انجمن فیلم کوتاه به هیأت رئیسهی آکادمی ایسفا عضویتش در آکادمی لغو میشود.

تبصرهی ۱فردی  که از طرف هیأت مدیرهی ایسفا رفع تعلیق شود، تا یک سـال بعد از تاریخ رفع لغو عضویتش و برگزاری یک دوره جشن فیلم کوتاه نمیتواند متقاضی شرکت در آکادمی باشد.

۱۲۲عضو آکادمی که در جلسات داوری بدون هماهنگی قبلی با هیأت رئیسه (به مدت سه روز یا پنج سئانس) شرکت نکند عضویتش لغو شده و تا دو سال بعد و برگزاری دو دورهی جشن فیلم کوتاه نمیتواند متقاضی عضویت باشد.

۱۲۳فردی که برای عضویت در آکادمی اطلاعات غلط ارائه کرده و نتواند برای اثبات آنها مستندات کافی ارائه دهد هیأت رئیسه میتواند عضـویتش را از آکادمی لغـو کرده از آن تاریخ به مدت پنج سال بعد و برگزاری ۵ دوره جشـن فیلم کوتاه، نمیتواند متقاضی شرکت در آکادمی شود.

 

مادهی ۱۳شرایط انتخاب و داوری فیلمها

۱۳۱آکادمی ایسـفا با حداقـل ۳۵ نفر که متشکل از اعضای ثابت آکادمی و اعضای دعـوت شـده هستند، تشکیل میشود.

۱۳۲هیأت انتخاب آثار متقاضی در جشن فیلم کوتاه داستانی و تجربی در دو گروه مجزا ۶ و۷ نفره تشکیل میگردند. گروه اول شامل ۶ نفرند که به دو گروه ۳ نفره تقسیم شده و آثار رسیده را به نصف یا یک سوم میرسانند و گروه دوم که شامل ۷ نفرند، از بین فیلمهای انتخاب شده توسط گروه اول، ۴۰ تا ۶۰ فیلم را انتخاب میکنند.

تبصرهی ۱شیوهی تقسیم فیلمیها برای نمایش در گروههای انتخاب، بر اساس حروف الفبا و تعداد آثار رسیده خواهد بود.

۱۳۳حضور در هیأت انتخاب فیلمهای جشن ایسفا، نمیتواند دلیلی برای غیبت در جلسات داوری آکادمی باشد.

۱۳۴عضو آکادمی که در طول روزهای داوری نیاز به مرخصی دارد و بنا به هر دلیلی نمیتواند آن سال در ترکیب حضور یابد، میبایست مراتب را کتباً و قبل از شروع داوری به اطلاع رئیس آکادمی برساند.      

۱۳۵اعضای آکادمی که فیلمشان در جشن حضور دارد، می توانند در داوری شرکت کنند مگر آن که خودشان قبل از شروع داوری و با اطلاع رئیس آکادمی و فقط برای همان سال از سمتشان کناره گیری کنند.

۱۳۶هریک از اعضای آکادمی فارغ از سمت عضویتشان در ایسفا، دارای حق رأی مساوی هستند.

۱۳۷شیوهی شمارش آرا به صورت درصدی بوده و امتیاز فیلمهای نمایش داده شده در هر سئانس بر تعداد داوران همان سئانس تقسیم میشود.

۱۳۸جمع آوری برگههای امتیاز داوران بعد از نمایش تمام فیلمها و در روز پایان داوری، خواهد بود.

۱۳۹داوری که در سئانس نمایش فیلمی حضور نداشته باشد و غیبت خورده باشد (حتی اگر فیلم را در جای دیگر دیده باشد) نمیتواند به فیلمهای ندیدهی آن سئانس رأی بدهد.

۱۳۱۰عضویت در هیأت رئیسهی آکادمی ممنوعیتی برای شرکت در داوری آکادمی نخواهد داشت.

۱۳۱۱رأی داوری که کمتر از ۷۰ درصد فیلمها را در روزهای نمایش ندیده باشد محاسبه نمیگردد.

تبصرهی ۱فرمهای داوری توسط دبیرخانهی جشن در اختیار داوران قرار میگیرد و در روز پایان توسط ایشان جمع آوری میشود.

تبصرهی ۲کلیهی آرا توسط دبیر جشن خانه سینما و نمایندهی هیأت رئیسهی آکادمی ایسفا شمارش شده و پیش از اعلام رسمی در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت.

تبصرهی ۳به کلیهی پذیرفتهشدگان در جشن گواهی شرکت در جشن بزرگ سینمای ایران اهدا خواهد شد.

 

مادهی ۱۴جوایز فیلم کوتاه داستانی و تجربی

۱۴۱تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین فیلم کوتاه داستانی یا تجربی

۱۴۲تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه تجربی

۱۴۳تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه داستانی

۱۴۴تندیس شایستگی سینمای ایران برای یکی از عوامل که از میان فیلمنامه، تدوین، تصویر و صدا هر سال از بین چهار عنوان به یکی از این رشته ها تعلق میگیرد.

تبصرهی ۱سه دیپلم افتخار با عناوین بهترین فیلمنامه، تصویر، تدوین و صدا (به جز رشته ای که در بند ۴۱۴ تندیس گرفته) به تشخیص آکادمی ایسفا میتواند به آثار شرکت کننده در بخش مسابقه اهدا شود.

تبصرهی ۲در هر بخش اهدای تندیس، ۵ نامزد اعلام خواهد گردید که از میان آنها یک مورد به عنوان برگزیدهی اصلی معرفی میشود.

تبصرهی ۳جایزهی بهترین فیلم به مالک معنوی فیلم (کارگردان) تعلق میگیرد.
این آیین نامه در ۱۴ ماده و ۵۰ بند و ۱۴ تبصره توسط هیأت مؤسس آکادمی و در تاریخ (۱۳۸۹/۴/۱۶) تنظیم شده و به امضای آنان رسیده است.

تمام حقوق نزد انجمن فیلم کوتاه ایران محفوظ است.